Dnes je 05.06.2020 

AUTING spol. s r.o. 


  Úvod

  Kontakty
  Přístroje

  Snímače
  Ceníky

  Katalogové listy

  Obchodní podmínky
  Identifikační údaje naší firmy
  Statistika návštěvnosti
   Přidat do Oblíbených položek

 


   PŘÍSTROJE A APARATURY

Aparatura pro měření absolutních vibrací typu MAV 1.1

Aparatura MAV1.1 je určena pro měření absolutních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení - parních a spalovacích turbin, kompresorů generátorů, turbonapaječek a ostatních zařízení, u kterých je zapotřebí sledovat a hlídat úroveň absolutních vibrací. Ke snímání vibrací je použit snímač zrychlení piezoelektrického principu se integrovaným zesilovačem. Aparatura měří rychlost vibrací v souladu s doporučením norem DIN, API a dalšími. Aparatura je řízena mikroprocesorem, což umožňuje řadu funkcí. Počet měřených kanálů je libovolný, nejlépe však násobek šesti.


Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 1.1

Aparatura MRV 1.1 je určena pro měření relativních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení - parních a spalovacích turbin, kompresorů, generátorů, turbonapaječek a ostatních zařízení, u kterých je zapotřebí sledovat a hlídat úroveň relativních vibrací. Ke snímání vibrací je použit snímač relativních vibrací pracující na principu vířivých proudů výroby AUTING. Snímač má tvar válce se závitem M 10 x 1 na povrchu. Oscilátor a ostatní elektronika snímače je v oddělené krabičce z Al slitiny. Napájení elektroniky snímače je dle normy DIN záporné -24V. Výstupní signál ze snímač má normalizovanou hodnotu - 8 V/mm. Aparatura měří poloviční amplitudu relativního chvění v osách x a y a vypočítává vektorový součet. Tento součet (max. výchylka) je zobrazována na displeji a její úrovně jsou hlídány. Aparatura je řízena mikroprocesorem, počet měřených kanálů je libovolný, nejlépe však násobek šesti.


Aparatura pro měření posuvů MP 5.1

Aparatura MP 5.1 je určena pro měření a vyhodnocení posunutí různých součástí v průmyslovém prostředí, zejména pro měření axiálního a relativního posuvu turbin. Spolupracuje se snímači posuvu typu SD X.Y výroby AUTING, které jsou kompatibilní s většinou snímačů vyráběných v Evropě. Snímače jsou napájeny záporným napájecím napětím - 24V v souladu s normami DIN. Měřící rozsah je dán typem snímače. Aparatura je řízena mikroprocesorem a je pro všechny rozsahy stejná.


Od roku 2011 vyrábíme Aparaturu pro měření posuvů MP 5.1 v novém provedení. Podrobnosti lze získat zde.


Hlídač plamene SP 1.3

Hlídač plamene SP 1.3 pracuje na stejném principu jako hlídač plamene SP 1.4. Rozdíl je v elektronice hlídače. Obsahuje tři kanály a spolupracuje tedy se třemi čidly. Analogový výstup kanálů (0¸ 0V a 4¸ 20 mA) může být zapojen na sloupcový zobrazovač SZ 1.1.

Další hlídače plamene viz SP 2.1, SP 3.1, SP 4.1.

Hlídač plamene SP 1.4

Hlídač plamene SP 1.4 pracuje na optickém principu a slouží ke sledování plynového, olejového a uhelného plamene. Elektronika hlídače vyhodnocuje současně kmitavou i statickou složku jasu plamene. Jas plamene je snímán speciální fotodiodou umístěnou spolu se zesilovačem v hlavici čidla hlídače, která je propojena s elektronikou kabelem opatřeným konektorem a je namontována na spalovací komoru. Elektronika hlídače obsahuje dva kanály a spolupracuje tedy se dvěma čidly. Oba kanály mají společné vyhodnocení pro funkci Plamen hoří a samostatné pro funkci Porucha čidla. Výstup hlídače tvoří dvě relé s přepínacím kontaktem a signalizace je provedena LED diodami.
Od roku 2011 vyrábíme Hlídač plamene SP 1.4 v novém provedení. Podrobnosti lze získat zde. Podrobnosti o starší verzi (jiné rozměry přístroje) lze získat zde


Přístroj pro měření frekvence, fáze a rozdílu napětí FFU1.1

Přístroj FFU 1.1 je kombinovaný přístroj pro měření frekvence vnitřní a vnější sítě, který současně zobrazuje fázový rozdíl obou napětí na kruhovém displeji ve formě červeně svítícího bodu. Fázový rozdíl je tedy možno odečítat podle polohy bodu ve stupních, podobně jako u ručkových ukazatelů fáze. Kromě toho zobrazuje přístroj také rozdíl napětí obou sítí v procentech, včetně znaménka. Hodnoty frekvence a rozdílu napětí jsou zobrazovány na displeji barvy červené, výška číslic 12,5 mm. Frekvence je zobrazována na tři desetinná místa (50,0 Hz), rozdíl napětí pak také na tří desetinná místa a navíc znaménko (např.:-12,5%). Jas displeje je možno nastavit potenciometrem, umístěným pod kontrastním červeným krytem displeje.


Přístroj pro měření diference kmitočtu MDK 1.1

Přístroj MDK 1.1 je určen pro velmi přesná měření rozdílu kmitočtů dvou signálů, zejména síťové frekvence. Je určen k měření rozdílu frekvence vnější a vnitřní sítě před a během fázování asynchronního turbogenerátoru. Měří rozdíl kmitočtu dvou vstupních napětí s rozlišením na 0,01 Hz. Přístroj nepočítá počet pulsů za čas, ale měří rozdíl period obou kmitočtů a výsledný rozdíl kmitočtu vypočítává mikroprocesor. Tím se dosahuje vysoké rychlosti měření při zachování vysoké přesnosti. Měřený údaj je zobrazován na displeji typu LED, výšky 25 mm. Kromě údaje na displeji je k dispozici též analogový signál 0÷10 V a 4÷20 mA. Přesnost analogového výstupu je 0,2%, rozlišení analogového výstupu je 12 bitů. Je možno roztáhnout určitou část měřícího rozsahu (na př.±5 Hz) na celý rozsah analogového výstupu, čímž se dosáhne vyšší přesnosti a rozlišení. Zobrazovaný údaj je průměrován za nastavenou dobu na př.1 s, aby displej při rychlé změně kmitočtu příliš neblikal. Analogový výstup je však ponechán rychlý. Přístroj má dále možnost nastavit na obě strany od nulové hodnoty dvě meze, při jejichž dosažení sepnou příslušná relé. Jsou tedy k dispozici celkem 4 kontakty, vzájemně galvanicky oddělené.


Přístroj pro měření síťové frekvence MSF 1.1

Přístroj MSF 1.1 je velmi přesný měřicí přístroj, který měří frekvenci v síti 230V/ 50 Hz s vysokým rozlišením a velmi rychle. Přístroj MSF 1.1 měří periodu síťové frekvence a zobrazovanou hodnotu frekvence z ní vypočítává. Během dvou period známe pak odpovídající frekvenci s rozlišením na tři desetinná místa za desetinou tečkou. Vnitřní referenční kmitočet je řízen krystalem. Přístroj je vzhledem k přesnosti a rychlosti určen zejména k regulačním účelům, k automatickému fázování a pod. Měřený údaj je zobrazován na displeji typu LED červené barvy s výškou číslic 25,4 mm. Kromě displeje má přístroj též analogový výstup 0÷10V 4÷20mA.ČÍSLICOVÉ OTÁČKOMĚRY

Otáčkoměry používají čidla výroby AUTING typu SD 1.3 až SD 1.7 pracující na principu vířivých proudů. Maximální provozní kmitočet těchto čidel je 5 kHz. Čidla jsou odolná proti generování nadbytečných impulsů při pomalých otáčkách a jsou odolná proti jiným druhů rušení. Teplotní odolnost těchto speciálních čidel je vysoká. Snáší běžně provozní teploty větší jak 100°C.
Příklady umístění snímačů otáček vzhledem k ozubenému kolu. Otáčky jsou zobrazovány u všech otáčkoměrů na stejném displeji výšky 25,4 mm, barvy červené. Rozměry u všech otáčkoměrů jsou standardní 144x72x185 mm.


Pozor - otáčkoměry řady TD 3.X doporučujeme nahradit otáčkoměry řady TD 5.X !

Číslicový otáčkoměr TD 3.1

Číslicový otáčkoměr TD 3.1 je velmi přesný otáčkoměr s velmi rychlou odezvou (velmi krátký měřící čas). Otáčkoměr je řízen mikroprocesorem, měří vlastně čas mezi dvěma impulsy a otáčky z tohoto času vypočítává. Obsahuje 4 nezávisle nastavitelné meze a hlídaní protáčení.


Číslicový otáčkoměr TD 3.2

Otáčkoměr z hlediska parametrů analogický otáčkoměru TD 3.1, avšak s tím rozdílem, že umožňuje připojit dvě nezávislá čidla. V případě poruchy jednoho je automaticky připojeno čidlo druhé, přičemž je signalizována závada na prvním čidle. Tím se podstatně zvýší spolehlivost měření otáček. Zařízení je vhodné zejména pro regulaci otáček a jiné použití, kdy je důležitá vysoká rychlost a spolehlivost zařízení. Z hlediska rozměrů, je otáčkoměr TD 3.2 stejný jako otáčkoměr TD 3.1. Otáčkoměr je možné dodat ve stejných variantách, jako typ TD 3.1.


Číslicový otáčkoměr TD 3.3

Otáčkoměr stejných vlastností jako otáčkoměr TD 3.2 s tím rozdílem, že signalizuje případný zpětný chod točivého stroje. Za tím účelem využívá obě čidla otáček. V případě poruchy jednoho z čidel zůstává měření otáček v provozu a je signalizováno, které čidlo je vadné. Používá se v těch případech, kdy by případný zpětný chod mohl způsobit poruchu nebo havárii.


Číslicový otáčkoměr TD 4.1 ,TD 4.2 a TD 4.3

Otáčkoměry stejných vlastností jako předchozí typy, avšak určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Otáčkoměry řady TD 4.x jsou konstruovány jako jiskrově bezpečné, t.j. nemají nevýbušný závěr. Jsou tedy v lehkém provedení. Jsou konstruovány jako jiskrově bezpečné bez použití Zenerových barier. Všechny ostatní vlastnosti jsou stejné jako u předchozích typů.


Číslicový otáčkoměr TD 2.1

Zjednodušená verze otáčkoměru, obdobná typu TD 3.1. Zjednodušení spočívá v tom, že otáčkoměr má jen hlídání protáčení a jen jednu nastavitelnou mez.


Číslicový otáčkoměr TD 5.2

Otáčkoměr je z celé nabídky nejsložitější s dalšími přídavnými funkcemi. Vlastnosti má stejné jako otáčkoměr TD 3.2, navíc je doplněn pamětí typu EEPROM a baterií zálohující výpadek napájení. Obsahuje generátor reálného času a automaticky zaznamenává nejvyšší dosažené otáčky. Údaj o dosažených nejvyšších otáčkách je zapsán v paměti, kterou uživatel nemá možnost mazat ani měnit její obsah. Data z této paměti je možno oprávněnou osobou získat po seriovém kanále v případě občasné kontroly. Údaj o dosažených nejvyšších otáčkách je doplněn datem, hodinou a minutou, kdy bylo těchto otáček dosaženo. Druhý seriový kanál slouží k dálkovému přenosu číslicového údaje na zobrazovač CZ 5.1.


Číslicový otáčkoměr TD 5.1

Jedná se o zjednodušenou verzi otáčkoměru TD 5.2 s možností připojení jen jednoho čidla. Jinak jsou v jeho plné verzi (bez dalších písmen za názvem) všechny vlastnosti stejné jako u otáčkoměru TD 5.2.


VARIANTA “A “ (např.: TD 5.1A) - nejjednodušší verze s hlídáním protáčení, bez seriové komunikace a bez možností nastavení mezí. Tato verze je určena zejména pro napojení nadřazený řídící systém pouze přes proudovou smyčku 4÷20 mA.


VARIANTA “S “ (např.: TD 5.1AS) - nemá seriovou komunikaci a má možnost nastavit celkem 4 meze a současně hlídá protáčení. Je to obdoba otáčkoměru TD 3.2, avšak odolnější proti rušení. Doporučuje se použít v místech s velmi silným rušením. Totéž ovšem platí pro celou řadu 5.x.


VARIANTA “X “(např.: TD 5.2X) - je to celá řada otáčkoměrů s možností přepnutí na frekvenci.


VARIANTA “E “ (např.: TD 5.2E) - otáčkoměry s pamětí EEPROM u řady TD 5.1 až TD 5.2. Všechny funkce jsou stejné, avšak hodnoty nastavené při programování z klávesnice resp. z PC zůstanou zapsány v paměti EEPROM a po vypnutí se již nemění.


Číslicový otáčkoměr TD 5.5

Jedná se o obdobu otáčkoměru TD 5.1, avšak pro měření velmi pomalých otáček s vysokou rozlišovací schopností a velmi rychlou odezvou. Otáčkoměr má analogový výstup 0÷10 V a 4÷20 mA pro zavedení signálu do řídícího systému. Kromě toho má celkem 4 relé, umožňující nastavit až 4 nezávislé meze, při jejichž dosažení tyto relé sepnou.


Číslicový otáčkoměr TD 5.5AX

Zjednodušená varianta TD 5.5, avšak bez seriové komunikace.


Číslicový otáčkoměr TD 5.5A

Nejjednodušší varianta TD 5.5 bez seriové komunikace a bez možnosti nastavení čtyř mezí. Vhodný jako převodník do řídícího systému s přenosem po proudové smyčce 4÷20 mA.


Číslicový otáčkoměr TD 5.7

Miniaturní otáčkoměr v provedení na lištu DIN 35 mm, s parametry jako otáčkoměry TD 5.2, bez možností nastavení mezí se seriovou linkou RS 485 pro přenos údaje do nadřazeného systému a analogovým výstupem 4÷20 mA s rozlišením 16 bitů. Otáčkoměr je určen především pro použití ve spojení s řídícími systémy. Tento otáčkoměr používá dvě čidla, automaticky provádí záskok čidel při poruše jednoho z nich. Signalizuje poruchu čidla. Zobrazuje otáčky na pomocném displeji výšky 13mmbarvy červené. Vyrábí se ve všech variantách otáčkoměrů řady TD 5.5 a TD 5.2 - pro měření pomalých i rychlých otáček. Napájecí napětí je 24 Vss s velmi širokou tolerancí od 15 do 35 Vss i stř. Příkon cca 3 VA.


Číslicový otáčkoměr TD 5.7.1

Číslicový otáčkoměr TD 5.7.1 je velmi přesný otáčkoměr s velmi rychlou odezvou v miniaturním provedení na lištu DIN 35. Je určen k přesnému a rychlému měření otáček točivých strojů, zvláště v energetice. Měření a hlídání otáček je velmi přesné a má velmi krátký měřící čas, což umožňuje přesný a rychlý zásah do systému ochran (pomocí výstupního relé). Přesnost je dána přesností vnitřního generátoru řízeného krystalem. Otáčkoměr je dodáván v několika variantách, lišících se jen programem v procesoru. Pro zvýšení spolehlivosti umožňuje otáčkoměr TD 5.7.1 připojení dvou čidel. Využívá čidla řady SD 1.x výroby AUTING. Tyto čidla pracují na principu vířivých proudů. Jsou odolná proti generování nadbytečných impulsů při velmi pomalých otáčkách a jsou odolná proti jiným druhům rušení. Z principu jsou necitlivá na vnější magnetická pole, znečištění prachem, olejem a pod.


ČÍSLICOVÉ ZOBRAZOVAČE

Číslicový zobrazovač otáček CZ 1.1

Jedná se v podstatě o ukazovací panelový měřící přístroj se vstupním proudem 4÷20 mA , výška displeje 25mm, maximální zobrazení 9999. Je určen k dálkovému ukazování otáček za použití proudového analogového výstupu 4÷20 mA . Přesnost ukazování odpovídá přesnosti analogového výstupu. Hodí se pro všechny typy nabízených otáčkoměrů. Napájení tohoto panelového přístroje je buď ze sítě 230 V stř. 50 až 60 Hz nebo napětí 24 Vss, příkon 5 VA.


Číslicový zobrazovač otáček CZ 5.1

Jedná se o zobrazovací přístroj pro zobrazení údajů měřících přístrojů se seriovým přenosem dat, zejména otáčkoměrů řady 5.x. Přístroj zobrazuje celkem 5 číslic o velikosti 25 mm, typu LED barvy červené s kontrastním filtrem. Napájecí napětí 230V/50Hz resp. 24Vss, spotřeba cca 5 VA. Rozměry shodné s otáčkoměry. Popis přenosového protokolu je zde.

Číslicový zobrazovač otáček CZ 5.1 DC

Jedná se o zobrazovací přístroj pro zobrazení údajů měřících přístrojů se seriovým přenosem dat, zejména otáčkoměrů řady 5.x. Přístroj zobrazuje celkem 5 číslic o velikosti 25 mm, typu LED barvy červené s kontrastním filtrem. Napájecí napětí 24Vss, spotřeba cca 5 VA. Rozměry shodné s otáčkoměry. Popis přenosového protokolu je zde.

Číslicový zobrazovač otáček CZ 5.2

Obdobný přístroj jako CZ 5.1, avšak určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu.


Číslicový zobrazovač otáček CZ 5.3

Obdobný přístroj jako CZ 5.1 doplněný celkem 5-ti relé. Určený zejména pro přenos dat z otáčkoměru TD 5.7 po seriové lince RS 485. 4 relé je možno použít pro nastavení nezávislých mezí a jedno relé signalizuje protáčení stroje. Napájení buď 24Vss nebo 230V /50Hz. Příkon 3VA. Rozměry shodné s ostatními zobrazovači.


Číslicový zobrazovač CZ 5.5

Zobrazovač slouží k číslicovému zobrazení libovolné veličiny, převedené na normalizovaný proudový případně napěťový signál. Přístroj je řízen mikroprocesorem a používá na vstupu A/D převodník 11 bitů resp.12 bitů u provedení CZ 5.5A. Po převodu je signál zobrazován na pětimístném sedmisegmentovém displeji typu LED, svítící červenou barvou. Jas displeje je možno nastavit podle potřeby potenciometrem přístupným po sejmutí předního krytu v levé dolním části panelu. Zobrazovač je vestavěn do plastové krabičky MOZAIKA rozměrů 80x40 mm. Displej je krytý kontrastním filtrem barvy červené. Přístroj je napájen ss. nebo stříd. napětím 24V, přivedeným přes konektor na zadní stěně krabičky. Vzhledem k tomu, že zobrazovač obsahuje spínaný zdroj pro napájení elektroniky, je povolená tolerance vstupních napětí velká. Přístroj je odolný proti přepólování při špatné polaritě vstupního napětí svítí nuly, u verze 4÷20 mA se zobrazí symbol CHYbA na displeji. Totéž se zobrazí při poklesu vstupního signálu pod 4 mA.


Číslicový zobrazovač CZ 5.7

slouží k číslicovému zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4÷20 mA. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou desetinné tečky a včetně znaménka (–). Přístroj obsahuje seriovou linku RS 232 pro programovaní z PC a seriovou linku pro přenos dat RS 485. Je doplněný celkem 5-ti relé. 4 relé je možno použít pro nastavení nezávislých mezí a jedno relé signalizuje chybový signál, který je současně zobrazen na displeji. Lze také použít nastavení zápisu max. a min. hodnoty se zobrazením na displeji. Napájení buď 24Vss nebo 230V/50Hz. Příkon 6VA. Rozměry shodné s ostatními zobrazovači.


Číslicový zobrazovač CZ 7.1

je určen jako náhrada za velké analogové ukazatele fyzikálních veličin. Slouží k číslicovému zobrazení libovolné fyzikální veličiny na stejnosměrný proudový signál 0÷20mA. Zobrazování je na čtyřmístném sedmisegmentovém displeji - typu LED - svítícím červenou nebo zelenou barvou. Přístroj je napájen 230 V AC, vstupní signál je galvanicky oddělen od napájení, ale je galvanicky spolen s rozhraním RS 232.


Zařízení pro měření teploty MT 1.1

Zařízení je určeno k měření teploty částí energetických zařízení případně jakéhokoliv jiného teplotního pole v jiných odvětvích průmyslu. Zařízení umožňuje měřit celkem 16 měřících míst současně. Na displeji typu LED barvy červené je zároveň zobrazována teplota a číslo měřícího místa.Teplota je měřena přednostně termočlánkem. Signál z termočlánků je zesilován a upravován v převodníku PT 1.1 výroby firmy AUTING, umístěném v bezprostřední blízkosti měřících míst. Převodník PT 1.1 je v samostatné krabičce s úchyty na lištu DIN a je vyráběn v provedení dvou, čtyř a osmikanálovém a zároveň obsahuje obvody pro kompensaci teploty studeného konce. Není tedy zapotřebí ani kompenzační krabice ani termostat. Jeho výstup je normalizovaná proudová smyčka 4÷20 mA, po které je převodník zároveň napájen, takže nepotřebuje zvláštní napájení. Po dohodě je možno dodat zařízení pro měření teploty odporovými teploměry. Zobrazovaný údaj o teplotě může být buď průměrem všech měřených teplot s vyloučením nepravděpodobných hodnot, nebo průměrem libovolných měřících míst. Zmáčknutím tlačítka je možno zobrazit teplotu v libovolném měřícím místě. Při odpojení nebo přerušení jednoho z termočlánků zařízení pracuje dál, přerušení termočlánku je signalizováno a teplota tohoto měřícího místa není v průměru teplot brána v úvahu. Zařízení může dále pracovat v režimu, kdy je automaticky zobrazována nejvyšší teplota případně teplota, která překročila nastavenou mez. Překročení nastavené meze je signalizováno červeným světlem a zároveň se sepne kontakt relé. Zařízení je vybaveno pamětí typu EEPROM, která se nevymaže při vypnutí napájení. Je též vybaveno generátorem reálného času, který přiřadí k měřeným hodnotám datum a hodinu měření. Naměřené hodnoty zůstanou uchovány v paměti po libovolnou dobu. Kapacita paměti až 32 kB. Má výstup pro seriovou komunikaci RS232 a RS485 s nadřazeným řídícím systémem.


Zařízení pro monitorování rotorového napětí MRN 1.1

Zařízení slouží ke snímání a sledování indukovaných napětí na rotoru turbin. Vyšší hodnoty tohoto napětí vedou po jisté době k degradaci ložiskové výstelky a následné rozsáhlé opravě turbiny. Uživatel si často uvědomuje tuto skutečnost a montuje na rotor uhlíky odvádějící toto rotorové napětí. Rotorem však protékají velké proudy, takže i malé znečištění uzemňovacích kartáčů způsobuje opět zvýšení rotorového napětí. Obsluha to však obvykle nezjistí a zvýšené rotorové napětí opět poškozuje ložiska.


Pouzdro na přístroje

slouží k upevnění přístrojů (rozměr pouzdra 144x72x185) na stojany, skříně a podobně.

PŘÍSTROJE NA DIN LIŠTU

Aparatura pro měření absolutních vibrací MAV 2.1

Jedno kanálová aparatura pro měření absolutních vibrací typu MAV 2.1 je určena pro měření absolutních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení - parních a spalovacích turbin, kompresorů generátorů, turbonapaječek a ostatních zařízení. Je v miniaturním provedení na lištu DIN 35 mm. Je určena především pro použití ve spojení s řídícími systémy. Funkcí aparatury je vyhodnocování úrovně měřených vibrací, kde signál ze snímače je v aparatuře převáděn na výstupní analogový signál 4 až 20 mA a 0 až 10V. Na přání zákazníka i jiné hodnoty.

Aparatura pro měření absolutních vibrací MAV 2.2

Jedno kanálová aparatura pro měření absolutních vibrací typu MAV 2.2 je určena pro měření absolutních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení - parních a spalovacích turbin, kompresorů generátorů, turbonapaječek a ostatních zařízení. Je v miniaturním provedení na lištu DIN 35 mm. Měřící rozsah je dán nastavením aparatury MAV 2.2 (většinou 0,1 až 30 mm/s). Je určena především pro použití ve spojení s řídícími systémy. Funkcí aparatury je vyhodnocování úrovně měřených vibrací, kde signál ze snímače je v aparatuře převáděn na výstupní analogový signál 4÷20 mA a 0÷10 V. Na přání zákazníka i jiné hodnoty.

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1

Jedno kanálová aparatura pro měření relativních vibrací typu MRV 2.1 je určena pro měření relativních vibrací točivých strojů, zejména energetických zařízení - parních a spalovacích turbin, kompresorů generátorů, turbonapaječek a ostatních zařízení. Je v miniaturním provedení na lištu DIN 35 mm. Je určena především pro použití ve spojení s řídícími systémy. Funkcí aparatury je vyhodnocování úrovně měřených vibrací, kde signál ze snímače je v aparatuře převáděn na výstupní analogový signál 4÷20 mA a 0÷10V. Na přání zákazníka i jiné hodnoty.

Generátor měrných signálů GMS 1.1

GMS 1.1 je ruční přenosný přístroj sloužící k simulaci nejčastěji používaných signálů při řízení tecnologických procesů. Umožňuje simulaci termočlánků typu J, K a S, aktivního a pasivního proudu 3÷22 mA a platinových odporových teploměrů Pt100.

Hlídač plamene SP 2.1

Hlídač plamene typu SP 2.1 je zařízení k hlídání plamene hořáků, zejména na plynná a tekutá paliva typu lehkých topných olejů. Hlídač pracuje na ionizačním principu. Do plamene je vložena isolovaná elektroda napájená střídavým napětím. Tokem iontů žhavých plynů se tato elektroda nabíjí záporným napětím. Záporné napětí je na elektrodě pouze tehdy, hoří-li plamen. Při zhasnutí plamene, případně při zkratu záporné napětí zmizí a hlídač hlásí ztrátu plamene. Hlídač plamene SP 2.1 je vestavěn v plastové krabičce, která je určena pro montáž na lištu DIN 35 mm. Elektronika hlídače je konstruována pro napájení 24V ss, na rozdíl od většiny ostatních podobných přístrojů, které jsou většinou napájeny ze sítě 230V střídavých. Obvykle také bez galvanického oddělení od fázového napětí. U tohoto hlídače je snímací elektroda napájena sice vysokým napětím, ale jednak je toto napětí velmi měkké, jednak je to napětí o vysoké frekvenci řádově 10 kHz, takže není nebezpečné i případnému dotyku.

Hlídač plamene SP 3.1

Hlídač plamene typu SP 3.1 je zařízení k hlídání plamene hořáků a kotlů. Hlídač pracuje na principu indikace UV složky jasu plamene. Obsahuje speciální UV fotonku, která reaguji pouze na UV záření. Tato fotonka je vlastně výbojka plněná speciální směsí plynů v baňce z křemenného skla. Při osvícení fotonky UV zářením dojde k ionizaci plynu a k zapálení doutnavého výboje ve výbojce a tedy průtoku proudu výbojkou. Průtok proudu je vyhodnocován v elektronice hlídače. Hlídač plamene SP 3.1 je vestavěn v plastové krabičce, která je určena pro montáž na lištu DIN 35 mm. Elektronika hlídače je konstruována pro napájení 24V ss, na rozdíl od většiny ostatních podobných přístrojů, které jsou většinou napájeny ze sítě 230V střídavých. Obvykle také bez galvanického oddělení od fázového napětí. U tohoto hlídače je fotonka napájena sice vysokým napětím, ale toto napětí je velmi měkké o frekvenci cca 500 Hz, takže není nebezpečné i případnému dotyku.

Hlídač plamene SP 4.1

Hlídač plamene SP 4.1 pracuje na optickém principu a slouží ke sledování plynového, olejového a uhelného plamene. Elektronika hlídače vyhodnocuje současně kmitavou i statickou složku jasu plamene. Jas plamene je snímán speciální fotodiodou umístěnou spolu se zesilovačem v hlavici čidla hlídače, která je propojena s elektronikou kabelem opatřeným konektorem. Spektrální charakteristika fotodiody je prakticky shodná s charakteristikou lidského oka. Hlavice čidla je namontována buď za použití vnitřního nebo vnějšího závitu, případně jiným způsobem podle přání zákazníka, na spalovací komoru. Elektroniku hlídače tvoří deska plošných spojů umístěná v plastové krabičce určené pro montáž na lišto DIN 35 mm.

Měření posuvů MP 6.1

Přístroj je určen pro měření posunutí různých součástí v průmyslovém prostředí, zejména pro měření axiálního a relativního posuvu turbín. Je v miniaturním provedení na lištu DIN 35 mm. Spolupracuje se snímači posuvu typu SD X.Y výroby AUTING, které jsou kompatibilní s většinou snímačů vyráběných v Evropě. Měřící rozsah je dán typem snímače a nastavením aparatury MP 6.1. Signál ze snímače je v přístroji převáděn na výstupní analogový signál 4÷20 mA. Na přání zákazníka i jiné hodnoty.

Oddělovací zesilovač OZ1.1-X

Oddělovací zesilovač slouží k zobrazení průběhu signálu na vstupu aparatury měření relativních vibrací, který měří čidlo příslušného kanálu. Obsahuje 8 měřících kanálů. Výstupy jsou vázány stejnosměrně, to zn. že obsahují stejnosměrnou složku - polohu pracovního bodu čidel. Oddělení je provedeno zesilovačem se zesílením +1 s nízkou výstupní impedancí. Zapojuje se mezi GNS1.5 a měřící aparaturu. Vstup každého kanálu je propojen na svorkách, takže stačí přerušit vodič signálu příslušného kanálu a zapojit jej na svorky OZ 1.1. Výstupní signál se objeví na konektoru BNC, který je umístěn na krabičce. Napájení OZ 1.1 je napětím - 24 V = z měřící aparatury. Nepotřebuje tedy zvláštní napájecí napětí. V OZ 1.1 je také elektronický obvod, který slouží k vytvoření "referenční značky " pro účely diagnostiky a zobrazení trajektorie pohybu hřídele turbiny. Na jeho vstup se připojí čidlo otáček AUTING řady SD 1.x , které je umístěno proti mechanické značce na hřídeli při respektování předpisů pro montáž těchto čidel. Výstup napětí referenční značky je na konektoru BNC na krabičce. Odpojení termočlánku způsobí pokles proudu pod 3 mA, takže závadu je možno signalizovat ve vyhodnocovací aparatuře. Převodníky jsou namontovány v krabičce, kterou je možno zavěsit na lištu dle normy DIN. Vyrábí se jako 1, 2, 4 a 8 kanálová souprava, přičemž jednotlivé kanály nemusí být stejné.

Převodník KK 2.1

Převodník KK 2.1 umožňuje převod signálu z komunikace RS 232 na signál komunikace RS 485 ( na vnitřním přepínači P1 spojeny piny 1 a 2 ), nebo převod signálu z komunikace RS 485 na signál komunikace RS 232 ( na vnitřním přepínači P1 spojeny piny 2 a 3 ). Převodník se montuje na DIN lištu. Obě komunikační linky jsou od sebe galvanicky odděleny.

Převodník odporových teploměrů PR 3.1-X

Převodník odporových teploměrů PR 3.1-x slouží k převodu hodnoty odporu platinové vložky PT 100 na normalizovanou hodnotu proudu 4÷20 mA, případně jiné hodnoty po dohodě se zákazníkem. Platinová vložka se připojí přímo na svorky převodníku. Napájení převodníku je zajišťováno přímo z proudové smyčky, takže nepotřebuje zvláštní napájení. Převodníky jsou nastavovány pro platinové vložky PT 100 v rozsahu teplot podle požadavků zákazníka. Zkrat platinové vložky způsobí pokles proudu pod 3,8 mA, takže závadu je možno signalizovat ve vyhodnocovací aparatuře. Přerušení platinové vložky způsobí zvýšení proudu nad 25 mA, typicky 34 mA. Převodníky jsou namontovány v krabičce, kterou je možno zavěsit na lištu dle normy DIN . Vyrábí se jako 2, 4 a 8 kanálová souprava, přičemž jednotlivé kanály mohou být nastaveny různě. Převodník provádí linearizaci průběhu teploty. Vstup není galvanicky oddělen od výstupu.

Převodník signálu PS 2.1-X

Převodníky signálu PS 2.1-X (dále jen Převodník) slouží pro převod signálu čidel řady SD 1.3 až SD 1.7 do libovolného systému logických signálů. Je určen pro galvanické oddělení čidel od výstupního obvodu a zároveň jako převodník na vhodnou logickou úroveň. V tom případě vyžaduje dvojí, galvanicky oddělené napájení pro vstupní a výstupní obvody. Převodník je vestavěn do miniaturní krabičky z plastické hmoty pro montáž na lištu DIN 35 mm. a je řešen jako jedno kanálový a dvou kanálový.

Převodník PA 6.1

Převodník obsahuje 8 kanálů proudových výstupů 4÷20 mA nebo 0÷6 mA, řízených po sériové lince RS 485. ( Výstupy mají paměťovou funkci, to znamená, že výstup odpovídá naposled odeslaným datům až do okamžiku zapsání nových dat ).

Převodníky termočlánkových napětí PT 1.1-X

Převodníky termočlánkových napětí typu PT 1.1 slouží k převodu napětí termočlánků na normalizovanou hodnotu proudu 4÷20 mA, případně jiné hodnoty po dohodě se zákazníkem. Převodníky typu PT 1.1 mají kompensaci studeného konce termočlánku v rozsahu teplot 0÷60°C, takže není nutno používat ani termostat ani kompensační krabici. Termočlánek se připojí přímo kompensačním vedením na svorky převodníku. Napájení převodníku je zajišťováno přímo z proudové smyčky, takže nepotřebují zvláštní napájení. Převodníky jsou přednostně nastavovány pro termočlánky typu J / Fe - Ko / a K / NiCr - Ni/ v rozsahu teplot dle požadavků zákazníka.

Poruchová signalizace POS 1.1

Tato aparatura je určena k vyhodnocování poruchové signalizace (tj. výstrah a ochran, např. turbín a pod.) s uchováním pořadí, v jakém jednotlivé poruchy došly včetně automatického zásahu do technologie, (např. sepnutí elektromagnetů ochran) zvukové a světelné signalizace. Všech 16 vstupních obvodů je galvanicky odděleno od napájecího napětí a výstupů.

Stejnosměrný zdroj SZ 1.1

Stejnosměrný zdroj 3 x 24 V /100 mA určený pro napájení různých snímačů, přístrojů a převodníků v průmyslovém odvětví.

nelze INSERT navstevy